طرزالعمل ها

طرزالعمل تورید موقت

طرز العمل انتفال زیور آلات زینتی توسط مسافرین

در مورد ارسال طرزالعمل رسم ارضیه

طرزالعمل انتقال اموال محصول شده در داخل کشور

طرزالعمل ایجاد وتنظیم امور گدامهای گمرکی

طرزالعمل پست پارسل شرکت های کوریر

طرزالعمل پوست پارسل 1397 ماه حوت

طرزالعمل ترانزیت خارجی

طرزالعمل تصامیم الزامی گمرکی

طرزالعمل تفتیش بعد از ترخیص اموال

طرزالعمل توزیع، مسدود شدن و تعلیق یوزر در سیستم اسیکودا

طرزالعمل تیر

طرزالعمل حمایوی صنایع داخلی

طرزالعمل خانه پری اظهار نامه در سیستم اسیکودا توسط کارمندان میز کمک

طرزالعمل روند ساده سازی طی مراحل اموال ورودی در گمرک ها

طرزالعمل طی مراحل سریع پرزه جات فابریکات صنعتی و تولیدی

طرزالعمل فروشگاه های ازاد

طرزالعمل کنترول حق مالکیت فکری

طرزالعمل مدیریت خطر

طرزالعمل نسخه سوم مادیول قیمت گذاری در سیستم اسیکودا