طرزالعملونه

د موقت توريد طرزالعمل

رسم ارضيه طرزالعمل

د زينتی زیور آلاتو د انتفال طرز العمل

د محصول شوو اموالو په هيواد کې د ننه د انتقال طرزالعمل

د ګمرکی ګدامونو د جوړولو او تنظيم طرزالعمل

د پست پارسل طرزالعمل د کورير شرکتونو لپاره

د پوست پارسل د حوت مياشتی 1397 طرزالعمل

د خارجی ترانزيت طرزالعمل

د سپینو توکو (د ایساف غیر نظامي توکي) د ترخیص طرزالعمل

د ګمرکي الزامي پریکړو طرزالعمل

د توکو له ترخیص وروسته د پلټنې طرزالعمل

د اسیکوډا په سیستم کې د یوزر ویش، تړل کیدو او د تعلیق طرزالعمل

د تير طرزالعمل

د مراقبت سیار ټیمونو طرزالعمل

د کورنیو صنایعو د ملاتړ طرزالعمل

د میز کمک کارکونکو له لوري د اسیکوډا په سیستم کې د اظهارلیک ډکولو طرزالعمل

په ګمرکونو کې د واردونکو توکو د طی مراحلو ساده کولو طرزالعمل

د صنعتي او تولیدي فابریکو د پروژو چټک طی مراحلو طرزالعمل

د ازادو پلورنځیو طرزالعمل

د فکري مالکیت حق د کنترول طرزالعمل