لارښود

د توکو له ترخیص وروسته د پلټنې طرزالعمل

د طلا او ګرانبها زیوراتو د موقت صدور لارښود

د راډیو اکټیف او هستوي موادو د پیژندنې او تثبیت لارښود

د ګمرکي تعرفې د چارو تنظیم لارښود

د ګمرکونو په ادارو کې د سندونو د طی مراحلو لارښود

د عمده معافي فورمو د طی مراحلو لارښود

د وړتیا جوړونې لارښود

له ګمرکي محصول څخه د معافیت عمومي لارښود

د ګمرکي عوارضو لارښود

د ګمرکي محصول څخه د معافیت کنټرول لارښود

له ګمرکي محصول څخه د نفتي موادو د معافیت لارښود

د ګمرکي لابراتوارونو چارو د تنظیم طرزالعمل او لارښود

د داخلي ترانزیټ ګمرکي کړنلاره

په هیواد کې د محصول شویو توکو د لیږد کړنلاره

له ډیجیټلي تلو څخه د ګټې اخیستنې، ساتلو او پاملرنې لارښود

د رسم ارضیه د لند مهاله ذخیره کولو کړنلاره

د ګمرکي عوارضو لارښود