رهنمود ها

در مورد رهنمود صدور موقت طلا و زیورات گرانبهای پروسس خارجی-

رهنمود تشخیص و تثبیت مواد رادیو اکتیف و هستوی

رهنمود تنظیم امور تعرفه گمرکی

رهنمود طی مراحل اسناد در اداره گمرکات

رهنمود عمومی معافیت از محصول گمرکی

رهنمود عوارض گمرکی

رهنمود معافیت مواد نفتی از محصول گمرکی

رهنمود نظارت بعد از ترخیص اموال

طرزالعمل و رهنمود تنظیم امور لابراتوار های گمرکی

رهنمود استفاده، حفظ و مراقبت از ترازو های دیجیتلی

رهنمود عوارض ګمرکی