تعرفې

خانه.jpg

شلمه برخه کالي او بېلابیل شیان

شلمه برخه کالي او بېلابیل شیان
نور / بیشتر
وسایل عکاسی.jpg

اتلسمه برخه د نوري، عکاسۍ، سینمایی، اندازه ګیرۍ، کنټرول او بررسي، تدقیق، طبي او جراحي وسایل؛ ساعتونه، د موسیقۍ الات؛ د دوی نورې برخې او پرزې

د نوري، عکاسۍ، سینمایی، اندازه ګیرۍ، کنټرول او بررسي، تدقیق، طبي او جراحي وسایل؛ ساعتونه، د موسیقۍ ا…
نور / بیشتر
وسایط حمل نقل.jpg

اوولسمه برخه موټر، الوتکې، کښتۍ او د دوی اړوند تجهیزات

اوولسمه برخه موټر، الوتکې، کښتۍ او د دوی اړوند تجهیزات
نور / بیشتر
sharma-saria-500x500.jpg

پنځلسمه برخه: معمولي فلزات او د معمولي فلزاتو مصنوعات

په ۱۵ مه برخه کې ۱۲ څپرکي دي چې د فیصدي کټګورۍ یې په لاندې ډول ده.…
نور / بیشتر
منسوجات.jpg

یوولسمه برخه: منسوجات(اوبدل شوي شیان) او له منسوجاتو څخه جوړ شوي شیان د دې برخې یادښت

۱۱مه برخه ۱۴ څپرکي لري چې په لاندې ډول د فیصدۍ کټکورۍ یې ویشل شوي دي:
نور / بیشتر