گزارش هفته وار واردات و صادرات

گزارش هفته وار صادرات و واردات (14 -19 حمل 1400)

گزارش هفته واردات و صادرات گمرکی (۲۱ - ۲۷ حمل ۱۴۰۰)

گزارش هفته واردات و صادرات گمرکی (۲۸ - حمل الی ۳ ثور سال ۱۴۰۰)

گزارش هفته وار واردات و صادرات گمرکی (۴ الی ۱۰ ثور سال ۱۴۰۰)

گزارش هفته وار واردات و صادرات گمرکی (۱۱ الی ۱۷ ثور سال ۱۴۰۰)

گزارش هفته وار واردات و صادرات گمرکی (۱۸ الی ۲۴ ثور سال ۱۴۰۰)

گزارش هفته وار -واردات و صادرات (۲۵ -۳۱ ثور)

گزارش هفته وار -واردات و صادرات (۱ -۷ جوزا)

گزارش هفته وار واردات و صادرات (8 - 14 جوزا)

گزارش هفته وار واردات و صادرات (15 - 21 جوزا)

گزارش هفته وار صادرات و واردات (29 جوزا - 4سرطان)

گزارش هفته وار صادرات و واردات (۵ الی ۱۱ سرطان - سال ۱۴۰۰)

گزارش هفته وار صادرات و واردات (۱۲ الی ۱۸ سرطان - سال ۱۴۰۰)

گزارش هفته وار صادرات و واردات (۱۹ الی ۲۵ سرطان - سال ۱۴۰۰)

گزارش هفته وار صادرات و واردات (۲ الی ۸ اسد - سال ۱۴۰۰)

گزارش هفته وار صادرات و واردات (۹ الی ۱۵ اسد - سال ۱۴۰۰)