تعرفه ها

حيوانات.jpeg

قسمت اول: حیوانات زنده، محصولات حیوانی

قسمت اول تعرفه گمرکی شامل 5 فصل میشود که قرار ذیل طبقه بندی گردیده است:
نور / بیشتر
نباتی.jpg

قسمت دوم: محصولات نباتی

قسمت دوم تعرفه گمرکی شامل 9 فصل میشود که قرار ذیل طبقه بندی گردیده است:
نور / بیشتر
vegetable-oil-or-animal-oil-1.png

قسمت سوم: چربو ها و تیلهای حیوانی یا نباتی

چربوها و روغن های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده های حاصل از گسستگی آنها .
نور / بیشتر
images (1).jpg

قسمت پنجم: محصولات معدنی

قسمت پنجم تعرفه شامل 3 فصل میشود که قرار ذیل طبقه بندی گردیده است:
نور / بیشتر
Download-Masters-in-Chemical-Engineering-Collection-Questions.jpg

قسمت ششم: محصولات صنایع کیمیاوی یا صنایع وابسته به آن

اين قسمت تعرفه شامل 11 فصل بوده و کتگوری های فیصدی آن قرار ذيل تعین گردیده است:
نور / بیشتر
plastic-history.jpg

قسمت هفتم مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد؛ رابر و اشیای رابری

قسمت هفتم تعرفه شامل دو فصل بوده که قرار ذیل طبقه بندی کتگوری صورت گرفته است:
نور / بیشتر
منسوجات.jpg

قسمت یازدهم: منسوجات و اشیای ساخته شده از منسوجات

اين قسمت شامل 14 فصل بوده و قرار ذیل کتگوری های فیصدی تعین گردیده است:
نور / بیشتر
sharma-saria-500x500.jpg

قسمت پانزدهم: فلزات معمولی و مصنوعات فلزات معمولی

قسمت 15 شامل 12 فصل بوده و کتگوری های فیصدی قرار ذیل میباشد.…
نور / بیشتر