طرزالعمل ها

طزرالعمل در مورد صدور موقت

نسخه دوم طرزالعمل ترانزیت داخلی T1

طرزالعمل طی مراحل اموال صادراتی

طرزالعمل طی مراحل الکترونیکی اظهارنامه های گمرکی

طرزالعمل تعیین قیمت گمرکی اموال