اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات!

WhatsApp Image 2023-09-16 at 12.23.15 PM.jpeg

25 سنبله 1402

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به اطلاع تمامی شرکت های تجارتی که تا کنون نماینده رسمی خویش را برای طی مراحل گمرکی اموال تجاری شان معرفی نه کرده اند، می رساند که به زودترین فرصت نماینده خود را از طریق اتاق تجارت و سرمایه گذاری به ریاست عمومی گمرکات و یا هم گمرکات ولایتی معرفی نمایند.
بر اساس حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان، تمامی شرکت های تجارتی مکلفند تا اموال تجاری خویش را از طریق نماینده رسمی شان در گمرکات طی مراحل نمایند. همچنان طبق این حکم یک نفر می تواند که حد اکثر از سه شرکت نمایندگی کند.
حکم مذکور در حال حاضر در تمامی گمرکات کشور قابل تطبیق می باشد و هیچکس به جز نماینده رسمی شرکت تجارتی اجازه طی مراحل گمرکی را ندارد.
قابل ذکر است، شرکت های تجارتی که تا اکنون نماینده رسمی خویش را معرفی نکرده است، درخواست نامه های شان را به اتاق تجارت و سرمایه گذاری در مرکز و ولایات بسپارند که اتاق سرمایه گذاری درخواست های آنها را از طریق مکتوب رسمی جهت اجراآت بعدی به ریاست عمومی گمرکات یا هم گمرکات ولایتی ارسال می کند.