در پانزدهمین جلسه اداری ریاست عمومی گمرکات در مورد یک تعداد موضوعات مهم بحث و تبادل نظر گرفت.

22 سنبله 1402

پانزدهمین جلسه اداری سال جاری مالی ریاست عمومی گمرکات امروز به رهبری محترم الحاج مفتی عبدالمتین سعید رئیس عمومی گمرکات دایر گردید.
در این جلسه معاونین تخنیکی و عملیاتی ریاست عمومی گمرکات، رؤساء و یک تعداد  آمرین اشتراک داشتند.  
طبق  آجندا، در این جلسه در مورد بهبود امور روزمره مربوطه، مشکلات تجار در زمینه واردات، صادرات و ترانزیت خارجی و راه های حل آن، شفافیت و تسهیلات بیشتر در طی مراحل گمرکی اموال تجارتی و دیگر موضوعات بحث همه جانبه صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید.