اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه در رابطه به صادرات گندم از کشور!

279.jpg

28 ثور 1402

در این اواخر بعضی خبرهای نادرست منتشر شده است که گویا گندم به شکل قاچاق به خارج از کشور صادر می گردد. وزارت مالیه این شایعات را نا درست خوانده و به شدت رد می کند.
وزارت مالیه بار دیگر با اطمینان کامل یاد آوری می کند که صادرات گندم به صورت قاچاق و غیرقانونی از طریق تمامی گمرکات کشور جداً ممنوع می باشد و این عمل جرم پنداشته می شود. بر اساس هدایت وزارت مالیه در تمامی گمرکات کشور تدابیر جدی برای جلوگیری از اموال قاچاقی گرفته شده است و به هیچکس اجازه قاچاق و صادر نمودن غیرقانونی گندم به خارج از کشور داده نمی شود.
منسوبین دلیر و شجاع وزارت مالیه شبانه روز در تمامی گمرکات کشور بر صادرات و واردات اموال ممنوعه نظارت جدی می کنند و به هیچکس اجازه نمی دهد تا چنین اموال را وارد و یا از کشور خارج نمایند.
اگر کسی در گمرکات اسنادی در رابطه به قاچاق گندم به خارج از کشور و یا کدام گروه قاچاقی معلومات داشته باشند؛ می توانند از طریق شماره و ایمیل آدرس ذیل به تماس شوند، تا از همچو فعالیت های غیرقانونی به گونه کامل جلوگیری به عمل آید.
شماره تلیفون: 221
ایمیل ادرس: Callcenter.customs@mof.gov.af