ز قاچاق سنگ های قیمتی در گمرک تورخم جلوگیری صورت گرفت!

WhatsApp Image 2023-05-14 at 9.23.52 AM.jpeg

24 ثور 1402

منسوبین بخش صادرات گمرک تورخم روز گذشته از قاچاق مقداری سنگ های قیمتی که در یک محموله باربری جاسازی شده بود جلوگیری نمودند.
این سنگ های قیمتی شامل ۴.۱۸ کیلوگرام بیروج، ۹۷.۵۰ کیلوگرام لیتیم، ۵.۳۰ کیلوگرام گل سولر و ۹۳۰ کیلوگرام سنگ نفرایت بود که به شکل قاچاق به کشور پاکستان انتقال داده می شد.
قضیه مذکور به منظور تحقیقات بیشتر به ارگان های امنیتی سپرده شده است.