مراحل ثبت و محصول وسایط فاقد اسناد(یک کلید) در گمرکات افغانستان