دایر شدن ورکشاپ آموزشی یک روزه در مورد پروسه الکترونیکی قیمت گذاری به شماری از نماینده گان شرکت های تجارتی در گمرک تورخم

TORKHAM.jpg

19 حمل 1400

به شماری از نماینده گان شرکت های تجارتی در مورد پروسه الکترونیکی قیمت گذاری ورکشاپ آموزشی یک روزه در گمرک تورخم دایر گردید. 
سیستم الکترونیکی قیمت گذاری که در این اواخر از طرف وزارت مالیه افتتاح شد، ضمن ساده سازی این پروسه سهولت دسترسی تجار ملی را به سیستم اسیکودا جهت ثبت قیمت اموال وارداتی از هر نقطه افغانستان فراهم نموده است.