برای شماری از کارمندان گمرک نیمروز به منظور آشنایی با سیستم اسیکودا آموزش داده شد

neemroz.jpg

11 عقرب 1401

 طی یک ورکشاپ آموزشی که از سوی متخصصین اسیکودا برای کارمندان جدید التقرر گمرک نیمروز آموزش تخنیکی و عملی آشنایی به سیستم اسیکودا داده شد.
قرار است که از سوی ریاست سیستم ها(اسیکودا) ریاست عمومی گمرکات برای کارمندان جدید التقرر دیگر گمرک ها نیز ورکشاپ های آموزشی به را انداخته شود.