سفارشات ارائه شده توسط ریاست عمومی تفتیش داخلی وزارت مالیه به ریاست عمومی گمرکات مورد بحث قرار گرفت

4.jpg

9 عقرب 1401

محترم خانزاده عبدالله معاون تخنیکی و حمایوی ریاست عمومی گمرکات دیروز در تالار معینیت عواید و گمرکات با محترم انجنیر عبدالطیف خالد رئیس عمومی تفتیش داخلی وزارت مالیه دیدار کرد.
در این دیدار که شماری از روئسا ریاست عمومی گمرکات و از کارمندان تخنیکی ریاست عمومی تفتیش داخلی نیز اشتراک داشتند، جانبین در مورد سفارشات که از طرف ریاست عمومی تفتیش داخلی وزارت مالیه برای ریاست عمومی گمرکات سپرده شده بود بحث همه جانبه صورت گرفت و در مورد تصامیم لازم اتخاذ گردید.
همچنین هر دو طرف در مورد تطبیق به موقع سفارشات متذکره تأکید ورزیدند.