قابل توجه تمام شرکت های تجارتی

اسیکودا.jpeg

18 حمل 1400

مطابق به فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تمام شرکت های تجارتی مکلف هستند که به منظور تصفیه اموال گمرکی خویش در سیستم اسیکودا یوزر ایجاد نمایند. برای ایجاد یوزر فورم توزیع یوزر را از ویب سایت (https://customs.mof.gov.af/?s=dari&c=forms-dr) ریاست عمومی گمرکات بدست آورده بعد از خانه پوری با اسناد معتبر(اصل تذکره، جواز شرکت و نمبر تشخیصیه (TIN)) خویش به طور فزیکی در سطح کشور به ادارات گمرک ها تسلیم نمایند.


طی مراحل ثبث جواز شرکت ها و ایجاد یوزر در سیستم اسیکودا در گراف نشان داده شده است.