برای نخستین بار پروسه قیمت گذاری در گمرکات الکترونیکی شد

WhatsApp Image 2021-04-05 at 10.53.31 PM.jpeg

17 حمل 1400

سه شنبه، ۱۷ حمل سال ۱۴۰۰ هـ.ش 
به اساس هدایت رئیس جمهور و تعهدات حکومت افغانستان با سازمان جهانی گمرکات و سازمان جهانی تجارت مبنی بر الکترونیکی ساختن ادارات دولتی، ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه برای نخستین بار پروسه قیمت گذاری در مرکز و ولایات الکترنیکی نموده و توسط محمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه در گمرک ننگرهار به طور رسمی افتتاح گردید.
این سیستم که قبلاً به صورت کتبی/کاغذی طی مراحل میگردید شامل دوازده مرحله بود و مدت بیشتر از ۲ روز را دربر میگرفت که بعد از الکترونیکی شدن آن تمام پروسه به هفت مرحله و چند ساعت کاهش یافته است. کارمندان قیمت گذاری میتوانند با استفاده از این سیستم تنها با یک کلیک هر مرحله را به شکل سیستمی بررسی نموده پروسه قیمت گذاری را طی مراحل نمایند. همچنان این سیستم سهولت دسترسی تجار ملی را به سیستم اسیکودا جهت ثبت قیمت اموال وارداتی از هر نقطه افغانستان فراهم نموده است.