به کارکنان بخش اداری و مالی گمرک های ولایتی امروز دراکادمی ملی گمرکات ورکشاپ پنج روزه آغاز گردید.

1.jpg

8 حمل 1401

آغاز ورکشاپ پنج روزه به کارکنان بخش اداری و مالی گمرک های ولایتی


به کارکنان بخش اداری و مالی گمرک های ولایتی امروز دراکادمی ملی گمرکات ورکشاپ پنج روزه آغاز گردید.
در این ورکشاپ که مدیران بست های ۴ و ۵ بخش های اداری و مالی گمرک های ولایتی اشتراک کرده اند، به ایشان در بخش اداری و مالی آموزش همه جانبه و معیاری داده می شود و هم تجربه های عملی را کسب خواهند کرد.