واردات خریطه های پلاستیکی به کشور ممنوع شد

اطلاعيه.jpeg

20 جدی 1400

به اساس فیصله نشست اخیر کمیته تعرفه، واردات خریطه های پلاستیکی کمافی سابق ممنوع شد. استفاده از خریطه های پلاستیکی ضمن ضرر به صحت انسان محیط زیست را نیز متضرر کرده و واردات آن توسعه صنعت داخلی را متضرر می سازد.


به همین منظور از تمام آن عده تجارکه سابق خریطه های پلاستیکی را وارد می کردند به طور جدی خواسته می شود که بعد از این خریطه های متذکره را به کشور وارد نکنند.