معاون تخنیکی و حمایوی ریاست عمومی گمرکات و سرپرست ریاست حمایت و انکشاف معرفی شدند

معرفی رئیسان.jpg

13 جدی 1400

معاون تخنیکی و حمایوی ریاست عمومی گمرکات و سرپرست ریاست حمایت و انکشاف معرفی شدند
۱۳ جدی سال ۱۴۰۰ ه.ش/۲۹ جمادی الاول سال ۱۴۴۳ه.ق
به اساس حکم مقام محترم وزارت مالیه محترم خانزاده عبدالله به حیث معاون تخنیکی و حمایوی ریاست عمومی گمرکات، محترم محمد موسی عمر به حیث سرپرست ریاست حمایت و انکشاف و محترم رحیم الله حذیفه به حیث آمر هماهنگی معینیت عواید و گمرکات از طرف محترم ملا محمد ناصر آخوند معین عواید و گمرکات به کارکنان مربوطه معرفی شدند.
در این مراسم معرفی محترم انجنیر سلطان زبیر، رئیس عمومی دفتر مقام وزارت مالیه، محترم معراج محمد معراج، رئیس عمومی عواید، محترم اسدالله ساجد (خبیب) مشاور مقام وزارت مالیه در امور عواید و گمرکات، محترم محمد عمر مومند، معاون عملیاتی ریاست عمومی گمرکات، شماری از روسا، آمرین و کارکنان اشتراک داشتند.
معین عواید و گمرکات ضمن تبریکی به مسئولین جدید التقرر به ایشان در امور مربوطه آرزوی موفقیت نمود و از ایشان خواست که مسئولیت های مربوطه را با صداقت و ایمانداری کامل انجام دهند.