هفته گذشته از گمرک های کشور مبلغ ۹۵۰ میلیون افغانی عواید جمع آوری شده است

17 اسد 1400
از تاریخ ۹ الی ۱۵ اسد سال مالی ۱۴۰۰ از گمرکات کشور مبلغ ۹۵۰ میلیون افغانی عواید جمع آوری شده است.
همچنان در همین مدت در گمرکات متذکره به ارزش ۷ میلیارد و ۳۶۶ میلیون افغانی واردات و به ارزش ۸۹۵ میلیون افغانی صادرات صورت گرفته است.
گزارش هفته وار عواید، واردات و صادرات به تفکیک هر گمرک را از طریق لینک های ذیل دریافت نماید.
 
لینک عواید جمع آوری شده به تفکیک هر گمرک
 
لینک واردات و صادرات به تفکیک هر گمرک