از جمله ۱۹ بست اعلان شده ریاست عمومی گمرکات امتحان تحریری ۴ بست آن اخذ گردید

اطلاعيه.jpeg

17 اسد 1400
ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه که قبلا ۱۹ بست را به رقابت آزاد گذاشته بود، از آن جمله کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امتحان تحریری چهار بست این ریاست ( آمریت صادرات و واردات گمرک کابل، مدیریت پوسته گمرکی ببرک تانه خوست، مدیریت عمومی سپین بولدک و مدیریت عمومی نایب آباد) را به شکل الکترونیکی اخذ نمود.
برای چهار بست فوق الذکر ۵۰ تن واجد شرایط دانسته شده بودند که بعد از اشتراک در امتحان تحریری کسانیکه نمرات معیاری کسب نموده به مرحله مصاحبه راه یافتند.
قابل تذکر است که امتحان بست های باقی مانده نیز به زودی از طرف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اخذ خواهد شد.