گمرک محصولی فراه به فعالیت آغاز کرد

اطلاعيه.jpeg

13 اسد 1400
در جریان سفر هیئت تخنیکی ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به منظور فعال کردن گمرک محصولی ولایت فراه به این ولایت، بعد از مشوره با مقام ولایت و تجار ملی برای گمرک محصولی در منطقه باغ پل این ولایت مکان انتخاب و روز گذشته به طور رسمی فعالیت گمرکی آغاز گردید.
از آن عده تجار ملی که از گمرک فراه واردات و صادرات دارند، تقاضا می گردد که بعد از این به منظور طی مراحل اموال تجارتی خویش به این گمرک مراجعه نمایند.