هفته گذشته از گمرک های کشور مبلغ ۱ میلیارد و ۷۹ میلیون افغانی عواید جمع آوری شده است

اطلاعيه.jpeg

21 سرطان 1400

از تاریخ ۱۲ الی ۱۸ سرطان سال مالی ۱۴۰۰ از  گمرکات کشور مبلغ ۱ میلیارد و ۷۹ میلیون افغانی عواید جمع آوری شده است.
همچنان در همین مدت در گمرکات متذکره به ارزش ۸ میلیارد افغانی واردات و به ارزش ۹۶۵ میلیون افغانی صادرات صورت گرفته است.
گزارش هفته وار عواید، واردات و صادرات به تفکیک هر گمرک را از طریق لینک های ذیل دریافت نماید. لینک عواید جمع آوری شده به تفکیک هر گمرک
https://customs.mof.gov.af/?s=dari&c=weekly-customs-revenue-reports-dr


لینک واردات و صادرات به تفکیک هر گمرک
https://customs.mof.gov.af/?s=dari&c=export-and-import-weekly-report-dr