امروز یوزر کمیشنکاران دو گمرک باقیمانده ( تورخم او اسلام قلعه) مسدود که با این پروسه کمیشنکاری در گمرک ها پایان یافت

custom.jpg

20 جوزا 1400

ریاست عمومی گمرکات امروز مورخ ۲۰ جوزا سال مالی ۱۴۰۰ یوزر کمیشنکاران دو گمرک باقیمانده (تورخم و اسلام قلعه ) را نیز مسدود ساخت.
با مسدود شدن یوزر دو گمرک باقیمانده پروسه کمیشنکاری در تمام گمرک های کشور پایان یافت.
به اساس تعدیل مواد هفدهم، هجدهم و نوزدهم قانون گمرکات پروسه کمیشن کاری در گمرکات کشور لغو گردیده است و شرکت های تجارتی مکلف هستند که به منظور طی مراحل اموال گمرکی خویش در سیستم اسیکودا یوزر ایجاد نمایند که الی کنون به سطح کشور در حدود ۱۶۰۰ شرکت تجارتی در سیستم متذکره یوزر ایجاد نموده است.
ریاست عمومی گمرکات یک بار دیگر از آن عده شرکت های تجارتی که الی اکنون در سیستم اسیکودا یوزر ایجاد نه کرده، درخواست می نماید که هر چه عاجل به منظور طی مراحل اموال گمرکی خویش یوزر ایجاد نمایند.
قابل یاد آوری است که قبل از این در تمام گمرک های کشور ۵۶۵ کمیشنکار فعالیت داشت که به اساس فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ قانون گمرکات تعدیل و در گمرک ها پروسه کمیشنکاری لغو گردید.