اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات

custom.jpg

19 جوزا 1400
به آن عده شرکت های تجارتی که الی ۱۷ جوزا به ادارات گمرک های مرکزی و ولایتی به منظور اخذ یوزر مراجعه کرده، اطلاع داده می شود که برایشان در سیستم اسیکودا یوزر ایجاد و به ایمیل آدرس های رسمی شرکت ارسال شده است.
اگر به کدام شرکت تجارتی ایمیل نه رسیده باشد درخواست می گردد که به ادارات گمرک ها در مرکز و ولایات مراجعه نموده مشکل اسناد تسلیم شده خویش را حل تا برایشان یوزر تسلیم داده شود.
یادداشت: هنگام مراجعه به ادارات گمرک ها کاپی اسناد تسلیم شده خویش را با خود داشته باشید.