بحث در مورد چگونگی ترتیب میکانیزم رسیده گی به شکایات امنیتی کارکنان گمرک

عکس جلسه معاون تخنیکی.jpg

18 جوزا 1400
محترم خسرو انوری، معاون تخنیکی و حمایوی ریاست عمومی گمرکات امروز مورخ 18 جوزا سال مالی 1400 با مسؤلین گمرک های ولایتی در مورد چگونگی ترتیب میکانیزم رسیده گی به شکایات امنیتی کارکنان گمرک های ولایتی از طریق ویدیو کنفرانس بحث و تبادل نظر نمود.
در این نشست که رئیس اطاعت پذیری و تنفیذ قانون گمرکات نیز حضور داشت مسؤلین گمرک های ولایتی نظریات و پیشنهادات خویش را در مورد ترتیب میکانیزم متذکره شریک شاختند.
معاون نخنیکی و حمایوی ریاست عمومی گمرکات گفت که در مورد ترتیب میکانیزم نظریات و پیشنهادات شما در نظر گرفته خواهد شد که بعد از نهایی شدن عرض منظوری به شوری امنیت ملی فرستاده می شود.