اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات در مورد لیلام اموال ضبطی در گمرک هرات

custom.jpg

17 جوزا 1400

گمرک ولایت هرات قرار است یک مقدار مواد غذایی و ساختمانی را که قبلا ضبط شده  بتاریخ 22 جوزا سال مالی 1400 در حضور داشت هیئت موظف به داوطلبی بگذارد. به اطلاع عموم رسانیده می شود در صورتیکه مایل به اشتراک در داوطلبی باشند به تاریخ متذکره به بخش ضبطی ریاست گمرک هرات مراجعه نمایند.
قابل تذکر است که مطابق ماده ۱۹۰ قانون گمرکات محکمه ذیصلاح مکلف است که حد اکثر در خلال ۲۴ ساعت بعد از دستگیری اموال سریع الفساد حکم مصادره آن را صادر نماید هرگاه حکم محاکمه به موقع صادر و یا مواصلت ننماید، مامورین گمرک مکلف اند با موافقت مالک( در صورتیکه حاضر باشد) اموال قاچاق را تحت نظر هیئت مؤظف اداره گمرک لیلام و پول آنرا الی وصول حکم محکمه به ودیعت بگذارند.