اولین کانتینر اموال پاکستانی با استفاده از سیستم تیر از قلمرو گمرکی افغانستان به کشور ازبکستان ترانزیت شد

custom.jpg

14 ثور 1400
یک کانتینر اموال پاکستانی شامل لوازم طبی بتاریخ ۱۲ ثور سال مالی ۱۴۰۰ با استفاده از سیستم ترانسپورت بین المللی جاده یی (TIR) بعد از طی مراحل گمرکی از طریق قلمرو گمرکی افغانستان (تورخم -حیرتان) به کشور ازبکستان ترانزیت شد.
ریاست عمومی گمرکات افغانستان در شانزده گمرک سرحدی و محصولی کشور مادیول TIR را در سیستم اسیکودا تطبیق نموده و لیست گمرک های متذکره را با تمامی ادارات ذیربط در افغانستان و سکرتریت کنوانسیون بین المللی تیر و سازمان بین المللی IRU شریک ساخته است. اکنون در شانزده گمرک سرحدی و محصولی افغانستان تسهیلات گمرکی غرض طی مراحل اموال وارداتی ، صادراتی و ترانزیتی فراهم می باشد.
قابل یاد آوری است که کنوانسیون بین المللی TIR یکی از کامیاب ترین کنوانسیون های ترانسپورت بین المللی جاده یی موجود در جهان میباشد و افغانستان بتاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۳ منحیث عضو رسمی کنوانسیون بین المللی TIR از طرف سازمان بین المللی IRU مجدداً اعلام گردید.