گزارش هفته وار واردات و صادرات و جمع آوری عواید در گمرکات کشور ( ۴ -۱۰ ثور ۱۴۰۰)

custom.jpg

13 ثور 1400

از تاریخ ۴ الی ۱۰ ثور سال مالی ۱۴۰۰ از تمام گمرکات کشور مبلغ یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون افغانی عواید جمع آوری شده است.
همچنان در یک هفته گذشته در گمرکات متذکره به ارزش ۹ میلیارد و ۸۳۲ میلیون افغانی واردات و به ارزش ۸۲۸ میلیون افغانی صادرات صورت گرفته است.
گزارش هفته وار عواید، واردات و صادرات به تفکیک هر گمرک را از طریق لینک های ذیل دریافت نماید. لینک عواید جمع آوری شده گمرکات به تفکیک هر ګمرک
https://customs.mof.gov.af/?s=dari…
لینک واردات و صادرات به تفکیک هر گمرک
https://customs.mof.gov.af/?s=dari…