در هفته جاری یوزر کمیشنکاران گمرک های میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، خوست، پکتیا، آقینه و کندز مسدود می شود ۱۱ ثور ۱۴۰۰ه.ش

custom.jpg

11 ثور 1400

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به دوام مسدود ساختن یوزر کمیشنکاران به روز پنجشنبه هفته جاری مصادف با ۱۶ ثور یوزر کمیشنکاران گمرک های میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، خوست، پکتیا، آقینه و کندز را مسدود می نماید. 
ریاست عمومی گمرکات از آن عده شرکت های تجارتی که از طریق گمرک های متذکره واردات و صادرات دارند، درخواست می نماید که به منظور جلوگیری از سکتگی در طی مراحل اموال هر چه عاجل در سیستم اسیکودا یوزر ایجاد نمایند.
قابل یاد آوری است که ریاست عمومی گمرکات به تاریخ اول ثور نیز یوزر کمیشنکاران یازده گمرک (پکتیکا، بدخشان، دندپتان، غلام خان، پست پارسل، کنر، تخار، شیرخان بندر و میادین هوایی کندهار، بلخ و هرات) را مسدود نموده بود. 
——
معلومات مرتبط
ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه از تمام شرکت های تجارتی درخواست می نماید که به منظور جلوگیری از سکتگی در طی مراحل گمرکی اموال تجارتی هر چه عاجل از ویب سایت ریاست عمومی گمرکات (https://customs.mof.gov.af/?s=dari&c=forms-dr) فورم اخذ یوزر را دریافت نموده بعد از خانه پوری با اسناد معتبر( اصل تذکره، جواز شرکت و نمبر تشخیصیه TIN ) خویش به تمام ادارات گمرک های کشور مراجعه نموده و در سیستم اسیکودا یوزر ایجاد نماید.