هفته گذشته از قاچاق برخی اموال در ولایات قندهار و نیمروز جلوگیری به عمل آمد

44.jpeg

13 حمل 1403

کارمندان مراقبت سیار گمرکات قندهار و نیمروز هفته گذشته در ساحات مختلف ولایات مذکور یک اندازه اموال قاچاقی را کشف و ضبط کرده اند.
اموال کشف شده شامل (۲۴۶۰) کیلوگرام ادویه طبی انسانی، (۳۹۳۶) کیلوگرام رُب، (۵۵۷۵) کیلوگرام چاکلیت مختلف النوع، (۲۴۰۰) کیلوگرام گُر و (۸۶۵) کیلوگرام شیر می باشد که قاچاقچیان قصد داشتند آنرا بطور مخفیانه وارد کشور کند.
اموال ضبط شده جهت اجراآت بیشتر به گمرکات مربوطه سپرده شده اند.