اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات در رابطه به ثبت و محصول موترسایکل های بدون اسناد!

۵۵.jpg

2 حمل 1403

طبق پیشنهاد وزارت مالیه و منظوری مقام عالی ریاست الوزراء، جهت جلوگیری از جرایم جنايی در کشور و ایجاد تسهیلات برای مالکین موترسایکل های بدون اسناد، پروسه ثبت و محصول گمرکی موترسایکل های بدون اسناد در تمام گمرکات کشور آغاز گردید.
بر اساس این فیصله، مالکین موترسایکل های بدون اسناد مکلف اند، تا فورمه ترتیب شده را به شکل کمپیوتری خانه ‌پُری نموده و دو نفر را که حد اقل یکی از آنها تذکره الکترونیکی داشته باشد به عنوان ضامن معرفی کنند.
در حال حاضر گشت و گذار موترسایکل های بدون اسناد در سراسر کشور ممنوع می باشد، ریاست عمومی گمرکات از مالکین موترسایکل های مذکور احترامانه تقاضا می کند تا از این فرصت استفاده نموده و برای موترسایکل های خویش اسناد قانونی اخذ نمایند.
فورمه ترتیب شده ثبت و محصول موترسایکل های بدون اسناد را از لینک ذیل به دست آورده میتوانید.
لینک: https://customs.mof.gov.af/file_download/205/
د+بې+اسنادو+موټرسایکلونو+فورمه،+وروستۍ