طرح نصب اسکنر های الکترونیکی در ۱۲ بندر گمرکی کشور از سوی کمیسیون اقتصادی تائید گردید!

5.jpg

19 دلو 1402

طرح نصب اسکنر های الکترونیکی در ۱۲ بندر گمرکی کشور از سوی کمیسیون اقتصادی تائید گردید!