در شش‌ و ‌نیم ماه نخست سال مالی جاری نودو چهار هزار تن اموال قاچاقي کشف و ضبط شده است

kajaq-dari.jpg

17 عقرب 1402

در شش‌ و ‌نیم ماه نخست سال مالی جاری نودو چهار هزار تن اموال قاچاقي کشف و ضبط شده است