از انتقال غیرقانونی دالر در گمرک اسلام قلعه جلوگیری صورت گرفت

ffffff.jpg

11 عقرب 1402

کارمندان گمرک اسلام قلعه ولایت هرات از یک شخص (۲۲۲۷۰) دالر امریکایی را که قصد ارسال غیرقانونی آن را به ایران داشت، کشف و ضبط کردند.
دالر ضبط شده به دفتر ساحوي د افغانستان بانک در اسلام قلعه سپرده شده و فرد متهم برای تحقیقات بیشتر به ارگان های مربوطه معرفی گردید.