کارمندان مراقبت سیار گمرک نیمروز اموال قاچاقی مختلف را کشف و ضبط کردند.

0.jpg

8 عقرب 1402

کارمندان مراقبت سیار گمرک نیمروز در منطقه دک این ولایت از (۶موتر نوع سایپا)، (۵۳۶۰) کیلوگرام لواشک خوراکی ایرانی، (۵۸۷۵) کیلوگرام رُب ایرانی، (۳۹۸۴) کیلوگرام ککو و (۴۰۰۰) کیلوگرام قیماق یا خامه را که می خواستن به شکل قاچاق وارد کشور نمایند، کشف و ضبط نمودند.
متهم قضیه و مواد مذکور برای تحقیقات بیشتر به گمرک نیمروز سپرده شده اند.