کارمندان مراقبت سیار گمرک نیمروز از قاچاق ادویه جلوگیری نمود

نیمروز.jpg

6 عقرب 1402

کارمندان مراقبت سیار گمرک نیمروز در یک موتر کوچک باربری (۱۸) کارتن ادویه را که به شکل قاچاق از پاکستان به افغانستان وارد می شد، کشف و ضبط کردند. این ادویه جات برای بررسی بیشتر به گمرک نیمروز سپرده شده است.