کارمندان جسور گمرک پکتیا یک مقدار مواد انفجاری ضبط کردند

قاچاق.jpg

1 عقرب 1402

کارمندان جسور و فعال بخش تشریح گمرک پکتیا در یک موتر کوچک باربری مربوط به شرکت احمد ولي کلیوال که انواع مختلف اموال تجاری را انتقال می دادند،  (۳۹۸) بسته مواد منفجره (پتاقی) که هر قطی آن دارای (۱۰۰) عدد می بود، کشف و ضبط نمودند.
مواد منفجره مذكور كه با مهارت خاص جاسازي شده بود و مسئولین شركت مي خواستند آنرا به شکل قاچاق از کشور همسایه به افغانستان منتقل نمایند. به اتهام این قضیه راننده موتر دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به ارگان های امنیتی مربوطه سپرده شده است.