اوونیزه

د مالیې وزارت د شتمنۍ اوونیزې ۱۵ مه ګڼه

د مالیې وزارت د شتمنۍ اوونیزې ۱۶ مه ګڼه