د ګمرکي عوایدو اوونیز راپور

د ګمرکي عوایدو اوونیز راپور (د وري ۱۴ -۱۹ مې ۱۴۰۰)