د ګمرکي عوایدو اوونیز راپور

د ګمرکي عوایدو اوونیز راپور (د وري ۱۴ -۱۹ مې ۱۴۰۰)

د ګمرکي عوایدو اوونیز راپور (د وري مياشتی له ۲۸ مي نه د غويی مياشتی تر ۳ مي ۱۴۰۰ نيټی پوری)

ګمرکي عوایدو اوونيز راپور ( ۲۱ - ۲۷ ، وری مياشتی ۱۴۰۰ کال )

د ګمرکي عوایدو اوونیز راپور (د غويی مياشتی له ۴ مي نه د غويی مياشتی تر ۱۰ مي ۱۴۰۰ نيټی پوری)