مقرري

د اسعارو د راپور ورکولو د کنټرول مقررې تعدیل

د حکمیت ادارې مقرره

د ګمرکونو د کادر تنظیم مقرره

د پیسو لیږد راپور ورکولو د کنټرول مقرره