د وارداتو او صادراتو اوونیز راپور

د صادراتو او وارداتو اوونیز راپور (د وري ۱۴ -۱۹ مې ۱۴۰۰)