د ګمرکونو قانون

د حق العبور قانون تعدیل

د ګمرکونو نوی قانون د ۱۳۹۵ کال رسمي جریده

د کميشن کارانو د قانون تعديل