کار کانکریت ریزی سرک دروازه دخولی گمرک هرات آغاز گردید

33.jpeg

26 میزان 1402

کار کانکریت ریزی سرک دروازه دخولی گمرک هرات که (۵.۷) میلیون افغانی ارزش دارد با قطع نوار توسط رئیس گمرک مذکور مولوی احمد حامد احمد آغاز شد.
سرک مذکور (۷۲) متر طول و (۲۷) متر عرض دارد که پس از ساخت آن مشکلات رانندگان هنگام خروج از گمرک برطرف می شود.
قابل ذکر است که بودجه پروژه مذکور از بودجه انکشافی وزارت مالیه تأمین می شود و کار ساخت آن تا دو ماه آینده تکمیل خواهد شد.