د افغانستان ملي ټلویزیون سره د ګمرکونو لوی رئیس الحاج مفتي عبدالمتین سعید ځانګړې مرکه

د افغانستان ملي ټلویزیون سره د ګمرکونو لوی رئیس الحاج مفتي عبدالمتین سعید ځانګړې مرکه