د کابل په ګمرک کې سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې شوي دي.

ویډیویي راپور:


د کابل په ګمرک کې سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې شوي دي.