د هیواد په ګمرکونو کې د بي اسنادو (یو کیلي) موټرو د ګمرکي طی مراحلو د پړاوونو ویډیویې لارښود

د هیواد په ګمرکونو کې د بي اسنادو (یو کیلي) موټرو د ګمرکي طی مراحلو د پړاوونو ویډیویې لارښود