د روان کال د غویي په میاشت کې په ګمرکونو کې د تر سره شویو چارو تخنیکي ارزونه وشوه

Fya3ZJ1aQAIoKgM.jpg

22 جوزا 1402
د روان کال د غویي په میاشت کې په ګمرکونو کې د تر سره شویو چارو تخنیکي ارزونه وشوه